Sign in

AYCHA KURTULUSHMerhabalar. Medium üyeliğim boyunca ilk defa türkçe bir yazı yayınlıyorum. Bunun bir benzerini de ingilizce yazıp dünyayı da haberdar etmeyi planlıyorum. Fakat ilk olarak, o coğrafyada büyümüş biri olarak, bu yazıda ana dilimde, ana yurdumu bu hale getiren insan evlatlarını anlatacağım.
“Coronovirus…

AYCHA KURTULUSH

Psychologist, Psychophysicist & somehow Writer. Writing stories about technology, science, neuroscience, mental health and psychology. www.aychakurtulush.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store